Kas yra globėjas giminaitis?

Globėjas giminaitis – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

Globėjui giminaičiui, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį už vieno vaiko globą (rūpybą) mokama 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko amžių.

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui globos centro vadovas skiria globos koordinatorių, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

Esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Globos centre yra teikiamos nemokamos paslaugos:

  • socialinės konsultacijos;
  • psichologinės konsultacijos;
  • tarpininkavimas ir informavimas;
  • savitarpio pagalbos grupės;
  • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
  • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
  • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
  • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.