Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą, formuoti personalo politiką, vykdyti personalo administravimo funkcijas, organizuoti centro viešuosius pirkimus, rūpintis Centro ūkio materialiniu-techniniu aprūpinimu ir priežiūra. Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos:
1. informuoja Centro personalo valdymo politiką bei sprendžia su personalo valdymu susijusius
klausimus;
2. organizuoja materialinių vertybių srauto valdymą, tinkamą apskaitą ir saugumą;
3. kartu su kitais Centro skyriais atlieka turto inventorizaciją;
4. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais;
5. teikia pasiūlymus dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo bei naujų darbo metodų taikymo;
6. pagal galimybes aprūpina Centro darbuotojus reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, paslaugomis ir darbais;
7. užtikrina Centro pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarko energetinių resursų apskaitą;
8. užtikrina Centro teritorijos ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus vykdymą;
9. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą Centre;
10. rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams ir vykdo viešuosius pirkimus;
11. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir vykdo informacijos administravimą;
12. organizuoja Centro ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių darbo ir finansų resursų naudojimą.

Pareigos

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Direktorė

Reda Pauliukonienė
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Aušra Mykolaitienė

Personalo – valdymo dokumentų specialistė
Jurgita Leinartė