Globos centro tikslas  – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga
konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Skyriaus veiklos:
1. organizuoja globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų, įtėvių paiešką, vykdo  kelių rūšių GIMK programos mokymus, vertina globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių pasirengimą globoti (rūpintis), budinčių globotojų – prižiūrėti, įtėvių – įvaikinti ir sėkmingai auginti vaikus, vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą;
2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
3. organizuoja ir koordinuoja Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos darbą;
4. parenka vaikui budintį globotoją, globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą teritoriniams Vaiko teisių apsaugos skyriams;
5. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;
6. koordinuoja socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą vaikams ir globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
7. vertina budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę; pildo vaiko individualios pagalbos planą;
8. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, socialiniais darbuotojais, pagal poreikį – su vaiko biologiniais tėvais;
9. teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams).
10. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams. 
11. tvarko su skyriaus veikla susijusius dokumentus, paslaugų gavėjų bylas;
12.bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;
13. rengia finansines paslaugų ataskaitas, teikia statistines ataskaitas, registruoja paslaugų teikimą socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS;
14. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais.

Pareigos

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Globos koordinatorė – veiklų organizatorė

Dovilė Indilė

Tarnybos atestuotas asmuo

Asta Sriubiškė

Psichologė

Rasa Krikščiūnienė

Globos centras įsikūręs Krantinės g. 28, Kupiškyje,  4 kab. kabinetas, II aukštas

Pirmadienis- penktadienis 8.00-17.00
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 

Globos centro asmenų, šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos 2024-2029 m. planas

GLOBOS CENTRO pagrindinė veikla paremta tuo tikslu, kad vaikai gyventų tinkamai  jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius, o nesant galimybei – šeimai artimoje aplinkoje – bendruomeniniuose globos namuose. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, o taip pat vaikų tėvams, siekiant grąžinti vaikus į šeimą. 

Globos koordinatorė  Dovilė Indilė

Globos centro nuostatai

2023 m. veiklos planas

2023 m. viešinimo veiklų planas

Vykdomi projektai

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.