fail

Kupiškio socialinių paslaugų centro Pagalbos bendruomenei skyrius teikia įvairias socialines paslaugas kliento namuose ir viešojoje aplinkoje (pagalba į namus, dienos socialinė globa, laikinas tokvėpis, asmeninė pagalba neįgaliajam), kurios padeda kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Dėl socialinių paslaugų kreiptis gali suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys, ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys asmenys, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo asmenys).

                                                  Daugiau informacijos apie socialines paslaugas suteiks

                                                                 Kupiškio socialinių paslaugų centro

                                                                  Pagalbos bendruomenei skyriuje

                                                                 Krantinės g. 28, LT-40117, Kupiškis

                                                                 Tel. (8 459) 51021,  8 688 86041

Pagalbos bendruomenei skyriaus tikslas – teikti senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia socialinės globos paslaugas, užtikrinančias įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą, skatinant asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo srityse ir suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena paslaugų gavėjai, dirbti bei teikti joms pagalbą. Pagalbos bendruomenei skyriaus veiklos:
1. priima prašymus, vertina socialinių paslaugų poreikius, organizuoja ir teikia dienos socialinę globą institucijoje ir asmens namuose, dienos socialinę globą ir slaugą asmens namuose, laikino atokvėpio paslaugas;
2. teikia socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;
3. organizuoja klientų maitinimą, atsižvelgdami į jų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas;
4. palaiko klientų savarankiškumą, organizuoja darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą;
5. dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektinėse veiklose, inicijuoja ir organizuoja naujas veiklas;
6. tvarko su skyriaus veikla susijusius dokumentus, paslaugų gavėjų bylas;
7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;
8. rengia finansines paslaugų ataskaitas, teikia statistines ataskaitas, registruoja paslaugų teikimą socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS;
9. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais;
10. atlieka Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimus;
11. vertina poreikius dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos institucijoje;
12. teikia išvadas Kupiškio rajono savivaldybei dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;
13. teikia išvadas Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijai dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo.

Pareigos

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Vyr. socialinio darbo organizatorė (dienos socialinei globai namuose organizavimui)

Kristina Narbutienė

Socialinė darbuotoja (pagalbos į namus organizavimui)   

Rima Budreikienė

Socialinė darbuotoja (asmeninės pagalbos organizavimui)

Simona Vaičekonė

simona.vaicekone@kupiskiospc.lt 

Socialinė darbuotoja (kompensacinės technikos išdavimui)

Vaiva Gaubė

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)  

Asta Sriubiškė

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)  

Sandra Januškauskaitė

Socialinio darbo organizatorė (Kupiškio seniūnijoje)

Neringa Rudzinskienė

Socialinio darbo organizatorė (Noriūnų seniūnijoje)

Sandra Kirkilienė      

Socialinio darbo organizatorė (Subačiaus seniūnijoje)

Rima Ragauskienė
Socialinio darbo organizatorė (Šimonių seniūnijoje)
Laima Bubinienė
Socialinio darbo organizatorė (Skapiškio seniūnijoje)
Valė Vaičikauskienė
Socialinio darbo organizatorė (Alizavos seniūnijoje)
Ingrida Triabaitė