Archyvas

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos koeficientas 14,7-15,0 (pagal vadovaujamo darbo patirtį)

Įstaigos pavadinimas Kupiškio socialinių paslaugų centras.
Buveinės adresas Krantinės g. 28, LT-40117 Kupiškis.
Įmonės kodas 193161080.

Specialūs reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų ar verslo ir viešosios vadybos studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinėje srityje. Vadovaujamo darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kupiškio rajono savivaldybės (toliau Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su socialiniu darbu susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje.

4. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant socialinių paslaugų veiklą.

5. Mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.

7. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Privalomi pateikti dokumentai:

  • Asmens dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas (CV). 
  • Pretendento anketa.   
  • Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.   
  • Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.   
  • Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija.   
  • Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija.
  • Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms.
  • Viešųjų ir privačių interesų deklaracija.

                 Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023 m.  vasario 6 d. įskaitytinai.

 
Pretendentų atrankos būdas  testas žodžiu (pokalbis).

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/kupiskio-socialiniu-paslaugu-centro-direktorius-koef-147-150-pagal-vadovaujamo-darbo-patirti-322;855480.html